Umowa zlecenia a ubezpieczenie rolnicze

Rolnik którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniom każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.