Tag Archive for KRUS

NIK: KRUS nie sprawdza ubezpieczonych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała KRUS. Okazało się, że spośród losowo wybranej grupy osób ubezpieczonych w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, niemal jedna trzecia nie miała do tego prawa. Składki KRUS są znacznie niższe niż składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców czy pracowników.

Umowa zlecenia a ubezpieczenie rolnicze

Rolnik którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniom każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.

Rolnik jako członek rady nadzorczej a składki ZUS

Wykonywanie obowiązków członka rady nadzorczej nie wpływa na to, iż osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym.